Flat-bottom-v-hollow

Flat Bottom V skate sharpening chart

Flat Bottom V skate sharpening chart